Overheid en ambtenaren.

Zijn de juiste procedures wel door de overheid en haar ambtenaren gevolgd ?

Autoriteit, bevoegdheid, mandaat en delegatie, kennis van de wet, gemeenterecht, provincierecht, overheidrecht, rechtspraak, politiewet, deurwaarderswet, havenwet, scheepvaart, internationale verdragen, mensenrechten, Europees recht, EU-recht, verdragenrecht, erkenning, kerkrecht en alles hetgeen daarmee verband houdt.


Registergoederen recht

Eigendom, erfdienstbaarheden, pacht, huur, veiling

zakelijke rechten,executie, volmacht, gemeenschap,

verdeling.

Mensenrechten


Zijn de mensenrechten gerespecteerd? In hoeverre is rekening gehouden met internationaal recht ?


Overheidsrecht


Heeft de overheid zich aan de eigen wet- en regelgeving gehouden ?