Medische sector.

Zijn de juiste procedures wel door de arts gevolgd ?

Protocollen, wilsbekwaamheid, interpretatie onderzoeksresultaten, keuzerecht, medicijngebruik, psychische en psychiatrische aspecten, verschil volwassengeneeskunde en kinder- en jeugdgeneeskunde, tuchtrecht en al hetgeen hiermee verband houdt.


TuchtrechtAdvies aan de arts hoe te handelen bij tuchtrechtelijke

aspecten. Correcte en juiste medische afwegingen

maken. Gewenstheid medicijngebruik. Second opinion.

Jeugd en kind

geneeskunde


Onderzoek naar de juistheid van de afweging van de belangen van het kind met inachtneming van de verschillen met volwassenen.

Interpretatie medische

onderzoeken

Onderzoek naar de juistheid van de gevolgde procedures bij de beoordeling en interpretatie van diverse onderzoeken door de arts.